Топ приложений

Искать любое приложение

Kiến Thức Chung

Издатель: Tran Xuan Thang
Цена: 13.99 USD

История рейтингов приложения

Проверьте историю рейтингов загрузок Kiến Thức Chung в United States.

История рейтингов показывает, насколько приложение Kiến Thức Chung популярно в магазине iOS, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Kiến Thức Chung по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Оптимизация для магазинов приложений

Отслеживайте топ ключевых слов для любого приложения и узнавайте, как его поисковая позиция меняется с течением времени благодаря их использованию.

Отзывы и оценки приложения

Получайте ценные данные от ваших пользователей, изучая Отзывы и Оценки приложений. Делите данные по версиям, странам и датам, чтобы узнавать о багах, следить за интересными предложениями и улучшать свое приложение.

Реклама

Узнайте, где и когда приложения были рекомендованы в разных магазинах приложений с точностью до дня, страны, устройства и секции.

Описание приложения

Kiến Thức Chung - Ứng dụng tốt nhất cho kỳ thi công chức và thi nâng ngạch công chức. Chúng tôi đảm bảo cho bạn những kiến thức cốt lõi và những trải nghiệm thú vị. Bạn có thể thực hành từng nội dung kiến thức hoặc tham gia các trận đối đầu với bạn bè.
04 chức năng chính:
- Play: thực hành theo từng chuyên đề với số lượng câu hỏi phong phú, đa dạng, cốt lõi.
- Đối đầu: bạn sẽ tham gia đối đầu 1-1 với các thí sinh khác hoặc chính bạn bè của bạn thông qua các câu hỏi ngẫu nhiên.
- Tự kiểm tra: bạn hoàn toàn có thể kiểm soát các nội dung thực hành, kiểm soát số câu hỏi, kiểm soát thời gian.
- Câu hỏi hằng ngày: cung cấp câu hỏi trắc nghiệm theo yêu cầu của thí sinh, hoặc câu hỏi do chúng tôi lựa chọn.

Trong khi thực hành câu hỏi bạn có 04 lựa chọn:
- Chọn 50/50: bỏ đi 02 đáp án trong 04 đáp án.
- Chọn thời gian: gia tăng thời gian cho câu hỏi.
- Chọn hỏi ý kiến: ý kiến của khán giả là tham khảo khi bạn ra quyết định câu trả lời.
- Bỏ qua: câu hỏi sẽ được bỏ qua, hệ thống chuyển sang câu hỏi khác.

Hệ thống câu hỏi:
- Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Quản lý hành chính nhà nước.
- Công chức, công vụ.
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
- Chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Nội dung kiến thức được xây dựng bởi Mr. Thắng sáng lập viên đồng thời là người hướng dẫn ôn thi công chức.

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение? Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. data.ai отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Узнайте, что пользователи думают о Kiến Thức Chung прочитав отзывы и просмотрев оценки этого приложения.

0

0 оценки

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений — вместе с data.ai.